Brett Slaski

That Keynote before the Keynote Example Activity (2)

Event Logo

Monday, July 26, 2021 - 5:20 PM UTC, for 0.5 hour.

Open Space

example

Example activity

favorited by: